Om Biotopvård

Fisken i Emån är vild och härstammar från naturlig reproduktion. Varje år utför vi på Em omfattande biotopvårdsarbeten i form av rensning av lekbottnar, röjning av vass, förbättrande av lek- och uppväxtmiljöer etc. Arbetet utförs mest med handkraft (hacka och spade), men även med en specialtillverkad motorspruta för riktigt igenväxta områden.  

 

1